WGBO en huisregels

Wat zijn de rechten en plichten van fysiotherapeut en patiënt?
Als een zorgverlener u behandelt, heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de Wet op de Geneeskundige Behandeling- overeenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. De zorgverlener en de patiënt moeten zich daar aan houden.

Huisregels
Om voor iedereen een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden, hanteert Oncologie Oedeem Fysiotherapie Almelo (OOFA) de volgende huisregels:

– Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
– OOFA behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag vertonen, te verwijderen uit de praktijk.
– OOFA is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
– Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
– Het meenemen van een handdoek tijdens de behandeling is wenselijk.
– U wordt verzocht het apparaat waarop u transpiratie achterlaat met uw handdoek schoon te maken.
– Gepaste sportkleding is bij het oefenen/trainen vereist.
– Gebruikt materiaal (halters, ballen, etc.) dient na gebruik opgeruimd te worden.
– In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
– Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.

Missie

Door steeds betere behandelmogelijkheden neemt het aantal overlevers en de overlevingsduur na kanker toe. Kwaliteit van leven en goede nazorg krijgt meer prioriteit. De ziekte en de intensieve behandelingen kunnen het functioneren en welbevinden ernstig beperken. Vermoeidheid, oedeem, slechte conditie en een lijf dat tegenwerkt, kunnen ervoor zorgen dat het niet lukt om dagelijkse activiteiten voort te zetten of als voorheen weer op te pakken. Daarnaast treden als gevolg van operaties, chemotherapie en bestralingen bewegingsbeperkingen op die het de cliënten extra moeilijk maken. OOFA streeft ernaar om in de regio toonaangevend te zijn in het verlenen van oncologie -en oedeemfysiotherapie in de eerste lijn. Naast de kwalitatieve cliëntenzorg in de curatieve fase door middel van preventie van klachten en re-integratie, richt de praktijk zich, na slecht nieuws, ook op palliatieve en terminale zorg.

OOFA biedt haar cliënten kwalitatief hoogwaardige, zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwde, transparante fysiotherapeutische zorg. Daarom werkt de praktijk met het Praktisch Kwaliteitsmanagementsysteem van Fys’Optima en is de eigenaar ingeschreven in het kwaliteitsregister fysiotherapie. Er wordt gewerkt in een rustige, schone, goed georganiseerde en goed bereikbare praktijk en indien nodig in de thuissituatie.

Bij OOFA staat de cliënt centraal en samen wordt gekeken naar de beste behandeling en begeleiding van de klacht en daar waar nodig wordt multidisciplinair -of samengewerkt met behandelaars in de regio.

Visie

De missie van OOFA leidt tot een duidelijke visie op de toekomst. Uitbreiding van de praktijk in zowel mono- als multidisciplinaire zin zijn stippen op de horizon waar de praktijk naartoe wil werken de komende jaren.

Samenwerken in de breedste zin van het woord zal in de toekomst belangrijker worden om naast hoogwaardige kwalitatieve zorg ook de zorgkosten in de hand te houden.

Daarnaast zien we dat kanker steeds meer een chronische ziekte gaat worden. Medische ontwikkelingen vragen ook van ons fysiotherapeuten een aanpassing in de zorg. Terugkeer naar werk zal hierin ook steeds belangrijker worden. OOFA streeft ernaar te blijven zoeken in mogelijkheden en volgt de laatste ontwikkelingen in het vakgebied, maar ook op het gebied van wet en regelgeving.

Het veranderde toekomstperspectief van de cliënt, vraagt dus ook om herijking van mogelijkheden en onmogelijkheden. Door zelf (weer) regie te krijgen over (veranderde) mogelijkheden, winnen mensen aan levenskracht en levensvreugde. Zelfmanagement is de term die hieraan gekoppeld is. Daarnaast onderhoudt hiertoe OOFA goede mono- en multidisciplinaire contacten. Er zijn korte communicatielijnen tussen de deskundigen die leiden tot een sterk netwerk dat de cliënt slagvaardig ondersteunt bij het vormgeven van zijn/haar leven. OOFA draagt met haar visie en werkwijze bij aan het vormgeven van de ontwikkeling om de cliënt zo veel mogelijk in de eerste lijn te laten herstellen na en tijdens behandeling in het ziekenhuis. Dus ook tijdens de behandeling door het ziekenhuis kan de cliënt terecht in de praktijk voor ondersteuning.

OOFA heeft kwaliteit hoog in het vaandel en stelt zichzelf regelmatig de vraag uit de titel van dit plan: “Doen we niet alleen de goede dingen, maar doen we de dingen ook goed?”

Kernwaarden
Missie en visie resulteren in de onderstaande kernwaarden, waaraan cliënten OOFA herkennen:
– Deskundige begeleiding gesteund door multidisciplinair netwerk op alle levensgebieden
– Cliëntgerichte en consciëntieuze behandeling in een veilige en gastvrije omgeving
– Goed functionerende praktijkorganisatie met veel oog voor kwaliteit

Uw waardering

0

Na de laatste behandeling (of tijdens lange behandeltrajecten) wordt u uitgenodigd deel te nemen aan een online vragenlijst. Daarom is het ook belangrijk dat wij een mailadres mogen noteren. De Qualiview vragenlijst vraagt u om uw ervaringen te delen. Dit heeft betrekking op: de accommodatie, de voorzieningen, de fysiotherapeut en de behandeling. Hiermee voorziet u ons van feedback en helpt u de kwaliteit van de praktijk te verbeteren. Wij waarderen het enorm als u deze vragenlijst voor ons wilt invullen. Uw waardering telt!